Vi le­ve­re­rar nor­malt med DHL el­ler Pos­ten, du kan ock­så väl­ja att häm­ta di­na be­ställ­da va­ror på vårt la­ger i Gö­te­borg, ring 031-​​​​582020 och bo­ka tid. 

Frakt­kost­nad
Vi le­ve­re­rar frakt­fritt vid or­der på min. 2000 Kr. I öv­ri­ga fall är frakt­kost­na­den 100 kr. Ange ett mo­bil­num­mer i or­dern ef­tersom DHL och Pos­ten nor­malt med­de­lar kun­den via SMS när god­set finns att häm­ta på ut­läm­nings­stäl­let. Nor­malt le­ve­re­rar vi från Gö­te­borg in­om 1-3 ar­bets­da­gar. Om pro­duk­ten är slut i vårt la­ger med­de­lar vi ak­tu­ell le­ve­rans­tid via mail el­ler te­le­fon.

Be­tal­ning
Fak­tu­ra, bi­pac­kas di­na va­ror och skall be­ta­las in­om 10 da­gar, inga and­ra av­gif­ter till­kom­mer. Dröjsmåls­rän­tan är 3%/mån dock lägst 150kr. Va­ror­na för­blir vår egen­dom in­till dess full be­tal­ning er­lagts.

Ång­er­rätt och di­stans­av­talsla­gen
Som kund har Du all­tid ång­er­rätt en­ligt di­stans­av­talsla­gen. Det in­ne­bär att om Du kö­per en va­ra på postor­der el­ler via te­le­fon, TV-​shop el­ler In­ter­net, har du en­ligt di­stans­av­talsla­gen en ång­er­rätt som ger dig möj­lig­het att ång­ra kö­pet in­om 14 da­gar. Ång­er­fris­ten bör­jar lö­pa den dag du ta­git emot va­ran. Ef­ter det att Du har skic­kat till­ba­ka va­ran oan­vänd i or­gi­na­lem­bal­lage be­ta­lar vi se­nast in­om 30 da­gar till­ba­ka det du har be­ta­lat. Kun­den be­ta­lar kost­na­den för re­tur­frak­ten samt vårt fraktut­lägg. 

Hög kva­li­tet och ser­vice 
För att Du in­te skall få en de­fekt pro­dukt är samt­li­ga funk­tions­tes­ta­de och grans­ka­de av re­spek­ti­ve till­ver­ka­re in­nan de sänds ut till vå­ra kun­der. Skul­le det än­då va­ra nå­got fab­ri­ka­tions­fel el­ler ska­da på en pro­dukt re­tur­ne­rar ni va­ran till oss i or­gi­na­lem­bal­lage för re­pa­ra­tion al­ter­na­tivt ut­byte. Vi be­ta­lar re­tur­frakt för fel som om­fat­tas av ga­ran­ti.
Vid even­tu­el­la trans­portska­dor mås­te det­ta an­mä­las di­rekt till trans­port­fö­re­ta­get. 

Ga­ran­ti­er och re­kla­ma­tio­ner
Vi läm­nar 1 års fa­briks­ga­ran­ti för till­verk­nings­fel på samt­li­ga pro­duk­ter om ing­et an­nat är an­gi­vet un­der re­spek­ti­ve pro­dukt. På någ­ra av vå­ra pro­duk­ter är det läng­re ga­ran­ti­tid. Trans­portska­dor. Syn­li­ga ska­dor på god­set ska an­mä­las till frakt­bo­la­get di­rekt vid mot­ta­gan­det. Dol­da trans­portska­dor an­mäls till trans­por­tö­ren in­om 7 da­gar. Vi tar in­te på oss an­sva­ret för trans­portska­dor ut­an al­la trans­portska­dor re­gle­ras av frak­ta­ren. 

Skydd gällande personuppgifter
De uppgifter du förser oss med i samband med en order ligger lagrat i vårt ekonomisystem på ett sådant sätt i att de ej kan komma utomstående till del. Vi lämnar ej vidare uppgifter du förser oss med i någon form annat än där det krävs för att effektuera din order, alternativt där detta har direkt relevans till de varor du köpt. Detta innebär att vi inte säljer, hyr ut, eller på något annat sätt nyttjar uppgifterna till någonting annat än för det syfte som de ursprungligen lämnats.
Som kund har du enligt PUL rätt att få den information vi registrerat. Om informationen är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan du begära att den ska rättas eller tas bort. Kontakta i så fall vår kundtjänst.


Kon­tak­ta gär­na oss för mer in­for­ma­tion: 031-​​​​582020 in­fo@​slint.​se